Polityka rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy

Zielona ściana na stoisku Warszawy i biały napis Grow With Warsaw na czarnym tle

Polityka to zwięzły dokument prezentujący nasz sposób myślenia o rozwoju lokalnej gospodarki. Opisuje ona zasady i wartości, na których opierać będziemy nasze działania i definiuje model współpracy z partnerami i interesariuszami m.st. Warszawy.

 

Gospodarka to my – my wszyscy, dlatego w proces opracowania dokumentu Polityki rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy, zaangażowaliśmy szerokie grono partnerów i interesariuszy. Przeprowadziliśmy szereg warsztatów, indywidualnych i zogniskowanych wywiadów, a etap badawczy podsumowaliśmy otwartą debatą. Polityka została opracowana przez DS Consulting, we współpracy z zespołem roboczym Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

 


Zobacz dokument Polityki rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy
 

 

Informacja o przebiegu prac nad Polityką rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy

 

Harmonogram

 • marzec - sierpień 2022  inicjowanie projektu i prace przygotowawcze
   
 • wrzesień - grudzień 2022  faza badawczo-analityczna prowadzona w modelu partycypacyjnym (I etap  analiza desk research, II etap  warsztaty przyszłości, warsztat strategiczny, warsztaty tematyczne, indywidualne i zogniskowane wywiady, debata podsumowująca)
   
 • styczeń - maj 2023  wypracowanie projektu Polityki
   
 • czerwiec 2023  konsultacje społeczne projektu Polityki
   
 • lipiec 2023  opracowanie wersji Polityki, uwzględniającej uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych
   
 • sierpień - wrzesień 2023  szerokie konsultacje dokumentu w ramach Urzędu m.st. Warszawy, z udziałem Urzędów Dzielnic
   
 • październik 2023  wypracowanie finalnego brzmienia Polityki
   


Etapy prac

 1. Start prac nad Polityką rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy (7 września 2022)  Rozpoczęliśmy prace nad nową polityką miasta – Polityką rozwoju gospodarczego. W kontekście sytuacji globalnej i regionalnej to odpowiedni moment na przemyślenie, jak wspierać rozwój lokalnej gospodarki i budować jej odporność na kryzysy. Na naszych oczach globalna gospodarka ulega bezprecedensowej transformacji. Pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainie wywołują szereg kryzysowych sytuacji m.in. w zakresie energetyki, polityki żywnościowej. Dotychczasowe łańcuchy dostaw zostają przerwane, sytuacja makroekonomiczna pogarsza się, co widać we wskaźnikach wzrostu gospodarczego i poziomie inflacji.

  Celem Polityki jest odniesienie się do tych zjawisk i próba znalezienia sposobu przekucia zagrożeń w nowe szanse rozwojowe, opisanie pożądanego obrazu gospodarki Warszawy przyszłości oraz budowanie silnej gospodarki z partnerami, odwołując się do wspólnoty wartości i zobowiązując się do przestrzegania kluczowych zasad działania.
   

   

 2. Po analizie desk research, czas na rozmowy o Polityce rozwoju gospodarczego z ekspertami  W proces opracowania dokumentu zaangażowaliśmy szerokie grono partnerów i interesariuszy. Przeprowadziliśmy szereg warsztatów, indywidualnych i zogniskowanych wywiadów, a etap badawczy podsumowaliśmy otwartą debatą.

  Zaczęliśmy warsztatami przyszłości, podczas których pod opieką Zuzanny Skalskiej (badaczki i analityczki trendów) i Rafała Kołodzieja (lidera Greenhat Innovation i specjalisty w  projektowaniu strategii, projektów i usług) pracowaliśmy nad scenariuszami Warszawy jutra. Identyfikowaliśmy trendy wpływające na rozwój Warszawy i zarysowaliśmy przyszłe scenariusze rozwoju miasta, co pozwoliło nam sformułować pierwsze założenia Polityki.  Podczas kolejnego etapu, jakim był warsztat strategiczny, podzieliliśmy się efektami warsztatów przyszłości z członkami zarządu m.st. Warszawy i dyrektorami biur Urzędu m.st. Warszawy oraz przedyskutowaliśmy z nimi możliwe modele rozwoju lokalnej gospodarki. Dyskusja wzorowana była na debacie oksfordzkiej.

  Ze specjalistami różnych sektorów (m.in. środowiska inwestorów, uczelni i instytucji badawczo-rozwojowych, zrzeszeń przedsiębiorców, instytucji wspierających rozwój firm i startupów, organizacji specjalizujących się w tematyce marketingu miejsc, rynku pracy i talentów oraz samorządu warszawskiego) spotkaliśmy się na warsztatach tematycznych: o generowaniu wzrostu gospodarczego w Warszawie, pobudzaniu przedsiębiorczości i tworzeniu innowacji, kształtowaniu pozytywnego wizerunku miasta i sieci współpracy oraz o rynku pracy i przyciąganiu talentów. Pracowaliśmy nad priorytetowymi kierunkami rozwoju gospodarki Warszawy oraz wartościami i zasadami, którymi warszawski samorząd będzie się kierował w relacjach z interesariuszami i partnerami.


 3. Podsumowania i przystąpienie do pisania dokumentu

  7 grudnia zrealizowaliśmy debatę podsumowującą fazę analityczno-badawczą. Stacjonarnie wzięło w niej 40 uczestników, a relacja online została obejrzana przez ponad 300 zainteresowanych osób. Jest ona dostępna do obejrzenia na miejskim kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hMDEfUPdqFA&t=32s.

  Przeprowadziliśmy niemal 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz 3 zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami samorządu warszawskiego, instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, w tym środowiska startupowego oraz “think tanków”.

  Warsztaty, wywiady, spotkania z ekspertami pozwoliły wyłonić cechy gospodarki Warszawy przyszłości:

  - bezpieczeństwo, trwałość, odporność (zdolność do szybkiego reagowania i adaptacji w obliczu obecnych i przyszłych zmian i kryzysów);
  - innowacyjność (koncentracja na procesach o wysokim poziomie unikatowości, kreatywności, innowacyjności);
  - zrównoważony rozwój (rozwijanie gospodarki w taki sposób, by nie miało to negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, ład przestrzenny oraz społeczeństwo);
  - przyjazność dla mieszkańca (generowanie produktów, usług, procesów i miejsc pracy atrakcyjnych dla świadomej wyzwań przyszłości społeczności Warszawy);
  - odpowiedzialność i zaangażowanie (wspólne działanie różnych środowisk i podmiotów zmieniające Warszawę na lepsze).

 4. Praca nad projektem Polityki

  W maju 2023 zespół ekspertów Wykonawcy, we współpracy z zespołem roboczym Biura Rozwoju Gospodarczego oraz Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy, wypracował projekt dokumentu Polityki rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy.
   
 5. Konsultacje społeczne projektu Polityki

  W dniach 1-22 czerwca 2023 przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, w trakcie których, wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać uwagi do projektu polityki, dyskutować z innymi osobami oraz zadawać pytania ekspertowi. Okazją do podzielenia się opinią było też spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Opinie i uwagi zbieraliśmy również z wykorzystaniem platformy konsultacji społecznych. W trakcie konsultacji rozmawialiśmy m.in. o tym, czy dobrze określiliśmy:
  - wzorzec gospodarki dla Warszawy,
  - priorytetowe obszary zaangażowania miasta,
  - wartości i zasady, którymi chcemy się kierować w relacjach z partnerami i odbiorcami dokumentu.
   

 6. Opracowanie wersji Polityki po konsultacjach społecznych (lipiec 2023)

  Wypracowaliśmy dokument Polityki uwzględniający sugestie zgłaszane w trakcie dyskusji społecznej, która przeprowadzona była we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej.
   

 7. Poddanie Polityki szerokim konsultacjom w ramach Urzędu m.st. Warszawy (sierpień – wrzesień 2023)

  Skonsultowaliśmy dokument z kilkunastoma Biurami Urzędu m.st. Warszawy, których zakres działania wpisuje się w obszar Polityki rozwoju gospodarczego, a także przekazaliśmy dokument do konsultacji Urzędom Dzielnic m.st. Warszawy. 

  Dostosowaliśmy dokument tak, aby spełniał wymagania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   

 8. Wypracowanie finalnego brzmienia Polityki (październik 2023)
   


Poznaj ekspertów uczestniczących w pracach nad Polityką rozwoju gospodarczego
 


 

Obszary doskonałości gospodarczej

 

Prace nad Polityką rozwoju gospodarczego, uwzględniały wypracowaną wcześniej Diagnozę potencjału gospodarczego aglomeracji warszawskiej, wyznaczającą kluczowe obszary lokalnej gospodarki, najbardziej perspektywiczne w horyzoncie czasowym do 2040 roku.

Przeczytaj więcej o obszarach i zobacz raport

 

 

zdjęcie przestrzeni warsztatowej
Zobacz galerię (4 zdjęć)
zdjęcie przestrzeni warsztatowej
zdjęcie przestrzeni warsztatowej