Lokal dla przedsiębiorczych

Program "Lokal dla przedsiębiorczych" adresowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, objętych programem aktywizacji zawodowej, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, z wykorzystaniem lokali użytkowych będących własnością m.st. Warszawy.
Lokale, które mogą być przeznaczone dla osób bezrobotnych, to lokale użytkowe tzw. ”poza konkursem”, które nie znalazły zainteresowania w konkursach ofert na najem. Przez 18 miesięcy najemca korzysta z obniżonych stawek czynszu, ponosząc opłaty niezależne od wynajmującego.
Sprawy prowadzą Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami lub Wydziały Zasobów Lokalowych właściwe ze względu na lokalizację lokalu użytkowego.