null

Regulamin udziału w projekcie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

WawaShare - współdzielenie w Mieście

realizowanym przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy

§ 1.

Zakres Regulaminu

Niniejszy Regulaminem określa cele, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób rekrutacji podmiotów zewnętrznych do projektu „WawaShare - współdzielenie w Mieście” (zwanym dalej „Projektem”)

§ 2.

Postanowienia ogólne i definicje

1. Organizatorem Projektu jest Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Celem Projektu jest budowanie miejskiego ekosystemu ekonomii współdzielenia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii współdzielenia oraz promocję inicjatyw z zakresu ekonomii współdzielenia.

3. Inicjatywy z zakresu ekonomii współdzielenia rozumiane są jako usługi polegające na łączeniu osób lub podmiotów w szczególności za pomocą platform internetowych, umożliwiając im racjonalne gospodarowanie zasobami, świadczenie usług lub wspólne korzystanie z aktywów, zasobów, czasu, umiejętności bądź kapitału, bez przekazywania praw własności.

4. W ramach Projektu, miejskie oraz zewnętrzne inicjatywy z zakresu ekonomii współdzielenia obecne na warszawskim rynku, będą promowane za pośrednictwem m.in.: Portalu Informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, miejskich mediów społecznościowych, wydarzeń dotyczących rozwoju gospodarczego organizowanych przez Urząd m.st.Warszawy.

5. Zgłoszenie zewnętrznych inicjatyw z zakresu ekonomii współdzielenia, które będą promowane za pośrednictwem Projektu możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie biznes.um.warszawa.pl

6. Zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły.

7. W formularzu zgłoszeniowym należy zawrzeć zwięzły opis realizowanego przedsięwzięcia z zakresu ekonomii współdzielenia w rozumieniu zapisu §2 ust. 3 powyżej oraz sposobu w jaki przedsięwzięcie to korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy miasta poprzez zastosowanie innowacyjnego modelu biznesowego lub/i na racjonalne gospodarowanie zasobami przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miasta w duchu ekologicznym i less waste.

§ 3.
Sposób oceny zgłoszeń

1. Komórką odpowiedzialną za realizacje Projektu i ocenę zgłoszeń jest Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy (BRG) oraz wyznaczony/wyznaczeni przez Dyrektora BRG pracownik/pracownicy.

2. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej w zakresie:

 1. zwięzłego, jednoznacznego i kompletnego wypełnienia formularza,
 2. wpisywania się inicjatywy w ideę ekonomii współdzielenia w rozumieniu zapisu § 2 ust. 3, oraz pod kątem zgodności z celami Projektu, tj.:
 1. korzystnego wpływu inicjatywy na rozwój gospodarczy m.st. Warszawy,
 2. wpływu inicjatywy na racjonalne gospodarowanie zasobami i przyczynianie siędo zrównoważonego rozwoju miasta w duchu ekologicznym i less waste.

3. Do udziału w Projekcie wyłonione zostaną wyłącznie inicjatywy spełniające warunki formalne oraz wpisujące się w cele Projektu.

4. O wynikach oceny podmiot zgłaszający informowany jest drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowe, liczonym od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Wyniki ocen nie podlegają trybowi odwoławczemu.

§ 4.

Licencja

1. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymagane będzie przekazanie przez Uczestnika materiałów informacyjnych i promocyjnych dla realizacji celów Projektu w postaci logotypu, zdjęć, filmików lub innych przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)

2. Uczestnik, z chwilą przekazania materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na wykorzystanie przesłanych przez siebie materiałów w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu oraz dalszej promocji idei ekonomii współdzielenia.

3. Dopuszcza się przesyłanie materiałów wyłącznie stanowiących własność Uczestnika, co do których posiada autorskie prawa majątkowe.

4. Uczestnik oświadcza, że przekazane Organizatorowi wszelkie materiały nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

§ 5.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, iż pozytywna ocena zgłoszenia nie jest równoznaczna z koniecznością podpisania porozumienia lub umowy o współpracy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Projektu lub współpracy z wybranym podmiotem w razie zmiany okoliczności powodującej, że realizacja Projektu lub współpraca z danym podmiotem nie leży w interesie publicznym.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

4. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora.

Warszawa, dnia 21 maja 2021 r.                          Grzegorz Kaczorowski

                                                                              Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego

                                (podpis)

Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie KARTA OCENY

Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie „WawaShare - współdzielenie w Mieście”

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

do udziału w projekcie „WawaShare - współdzielenie w Mieście” realizowanym przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy (BRG)

1. Nazwa Uczestnika  
2. Dane teleadresowe Uczestnika

ul. …………………………………………………………….

kod pocztowy, miejscowość ……………………………..

www..…………………………………………………………

NIP……………………………………………………………

3. Osoba upoważniona do reprezentacji Uczestnika

imię i nazwisko: …………………………………………

funkcja: …………………………………………………..

4. Osoba do kontaktu ze strony Uczestnika

imię i nazwisko: ……………………………………………

telefon:………………………………………………………

email:………………………………………………………….

5. Dotychczasowa współpraca z m.st. Warszawą (jeśli dotyczy)  
6. Nazwa (tytuł) i rodzaj inicjatywy  
7. Źródło informacji o inicjatywie (strona www / fb)  
8. Opis inicjatywy uwzględniający sposób wpisywania się w ideę ekonomii współdzielenia  
9. Opis wpływu inicjatywy na rozwój gospodarczy m.st. Warszawy  
10. Opis sposobu w jaki inicjatywa sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu zasobami przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miasta w duchu ekologicznym i less waste  
11. Inne istotne informacje (jeśli dotyczy)  
Data Dane osoby zgłaszającej
   

 


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie „WawaShare - współdzielenie w Mieście”

KARTA OCENY

Adnotacje urzędowe
1. Numer kancelaryjny zgłoszenia  
2. Data wpływu zgłoszenia do BRG  
3. Nazwa i adres, NIP Uczestnika  
4. Nazwa (tytuł) inicjatywy (przedmiot współpracy)  
5. Osoba/y oceniające (imię, nazwisko, biuro)  
KRYTERIA OCENY OCENA
a) Zgłoszenie jest wypełnione w sposób prawidłowy i kompletny Tak / Nie
b) Inicjatywa wpisuje się w ideę ekonomii współdzielenia w rozumieniu zapisu §2 pkt 3 Regulaminu Tak / Nie
c) Inicjatywa korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy m.st. Warszawy Tak / Nie
d) Inicjatywa sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu zasobami przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miasta w duchu ekologicznym i less waste Tak / Nie
Ocena

Pozytywna

Min.3 x TAK

Negatywna

 

Rekomendacja:

Uwagi i uzasadnienie:

Data i podpis:

Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie „WawaShare - współdzielenie w Mieście”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Pana/Panią zgody.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
  • podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
 2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
   • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[1] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

1.Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000