null

Środki na podjęcie działalności gospodarczej - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
3 dziewczyny siedzące z laptopem na kolanach na kamiennej ławce nad bulwarami wiślanymi w Warszawie. W tle przechodzące dwie kobiety, widok na Wisłę, most Świętokrzyski i prawobrzeżną stronę Warszawy.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną w wieku 18-29 lat, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która planuje założyć działalność gospodarczą - serdecznie zachęcamy do podjęcia trudu ubiegania się o bezzwrotne środki finansowe na ten cel!

Termin

05.09.2022 r. – 09.09.2022 r.

Kto może się ubiegać?

O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Co jest potrzebne?

Każda osoba zainteresowana złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu, przed jego złożeniem musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

W tym celu należy skontaktować się za pośrednictwem emaila z pośrednikiem pracy:

UWAGA!

W tytule wiadomości prosimy zawrzeć zapis: Planowane otwarcie działalności gospodarczej” i podać dane kontaktowe.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (w kancelarii Urzędu w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a, ul. Grochowskiej 171 b lub ul. Młynarskiej 37a w Warszawie, we wskazanych powyżej terminach (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Jaką kwotę można uzyskać?

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Co powinien zawierać wniosek?

  • kwotę wnioskowanych środków,
  • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,
  • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
  • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
  • rodzaj załączników, które należy dołączyć.
  • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
  • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
  • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. Umożliwi to sprawdzenie, czy jesteście Państwo osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków. Ponadto zmniejszy to ryzyko popełnienia błędów podczas wypełniania wniosku.

W chwili składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Więcej informacji oraz załączniki