null

Koronawirus - jak Warszawa wspiera przedsiębiorców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa-wspiera-przedsiebiorcow-1.jpg

Miasto oferuje lokalnym przedsiębiorcom szereg rozwiązań, które mają im ułatwić przetrwanie stanu epidemii. Obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi w spłacie zaległości, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych czy bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne.

Stolica wprowadza program wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji – utraciły klientów, zlecenia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Pakiet zawiera rozwiązania, które ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie tego najgorszego okresu.  

Jak miasto wspiera lokalnych przedsiębiorców?  
–  O bniżka czynszu

Żeby uzyskać czasowe obniżenie czynszu, przedsiębiorca musi zwrócić się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wydzierżawiającej z wnioskiem o obniżkę za dany okres. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone są wnioski przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni do całkowitego zamknięcia lokalu. Początkowo obniżka będzie przyznawana na miesiąc, z możliwością przedłużenia. W przypadku całkowitego zaprzestania działalności prowadzonej na dzierżawionym gruncie, miasto zmniejszy czynsz o 90 proc. Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, mogą również złożyć wnioski o obniżki. Dotyczy to również prowadzących ogródki gastronomiczne.  

- Wydłużenie okresu obniżek czynszów w miejskich lokalach użytkowych

Najemcy miejskich lokali użytkowych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek wprowadzonych ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub innego zagrożenia mogą skorzystać z wydłużenia okresu obniżenia czynszu aż do 30 dni od dnia ich zniesienia. Czasowe obniżenie czynszu, przedsiębiorca może uzyskać, zwracając się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wynajmującej lokal z wnioskiem o obniżkę za dany okres.

Podstawa prawna:  Uchwała nr XXXI/909/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  

- Nowe rozwiązanie dla najemców miejskich lokali

Dla najemców miejskich lokali użytkowych wprowadzono możliwość wnoszenia kaucji przy umowach na najem lokali w formie poręczenia przez inny podmiot. Poręczenie może zastąpić wpłatę na konto wynajmującego. Podmiot poręczający musi spełnić warunki, które uwiarygodnią jego zdolność do poręczenia. Dzięki temu najemca lokalu  może przeznaczyć środki finansowe na rozwój swojej działalności, zamiast na kaucję.

Podstawa prawna:  Zarządzenie nr 947/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych  

–  Ulgi w spłacie należności

Możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. Wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać dopiero po powstaniu zaległości.  

– Zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty.

Podatnik, aby uzyskać pomoc, powinien wystąpić z wnioskiem, który wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki domyślnej ePUAP Urzędu: /UMSTWarszawa/skrytka lub na adres e-mail:  Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.  

– Pomoc najemcom ogródków gastronomicznych

Miasto oferuje pomoc przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty. Wsparcia w tym zakresie udzielają Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic (dla dróg lokalnych).  

- Opłaty za ogródki gastronomiczne niższe o 75 proc.

Od 18 czerwca obowiązują jeszcze niższe stawki za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne. Do tej pory opłaty były niższe o połowę. Teraz będzie to 75 proc. Szacuje się, że przedsiębiorcy, dzięki 75-procentowej bonifikacie, zaoszczędzą ok. 1,2 mln zł.

Podstawa prawna:  Uchwała nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2.  

– Odroczenie płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 

Miasto proponuje odroczenie na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 r. Pismo w tej sprawie trafiło już do wszystkich dzielnic, by korzystały z tej formy wsparcia dla lokalnych firm. Możliwość przesunięcie płatności opłaty przewiduje ustawa przegłosowana przez Sejm 28 marca 2020 r.  

– Bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formie on-line

#Academy_Smolna to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych niezależnie od dojrzałości biznesowej.

Więcej informacji:  http://firma.um.warszawa.pl/doradztwo-indywidualne-academy_smolna/.  

– Bezpłatne wsparcie przy zakładaniu firmy

Punkt Informacyjny Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku w CEIDG.

Aby uzyskać wsparcie należy wysłać e-mail na adres:  centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl lub zadzwonić – tel. 22 443 22 17. Miasto stołeczne Warszawa jest właścicielem tylko niektórych nieruchomości, dlatego może wesprzeć jedynie najemców miejskich lokali użytkowych. Prezydent stolicy zwraca się więc z apelem do spółek Skarbu Państwa, innych podmiotów publicznych oraz do prywatnych właścicieli o rozważenie i podjęcie działań, które pozwoliłyby najemcom przetrwać kryzys. Wprowadzanie udogodnień i systemu wsparcia dla przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli z powodu epidemii, poprzez obniżanie czynszów, umożliwi im podtrzymanie biznesu, a pracownikom zachowanie miejsc pracy.  

-  Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster’20

Wkrótce rusza kolejna edycja miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw booster’20. Program zapewni co najmniej 20 start-upom merytoryczne wsparcie. Doradcy pomogą początkującym firmom zweryfikować projekty biznesowe, zaistnieć na rynku oraz objaśnią jak pozyskać doświadczenie, kontakty  i wsparcie kapitałowe. Program zostanie zrealizowany przez Fundację Mobile Open Society Through Technology (MOST) w konsorcjum z partnerami – Fundacją Startup Hub Poland oraz Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.  

- Spotkania na temat firmy społecznej

Podczas spotkań  można dowiedzieć się, co to jest firma/przedsiębiorstwo społeczne. Skąd taki pomysł i dlaczego – choć niereklamowane – takie przedsięwzięcia wciąż powstają i znajdują miejsce na rynku. Dlaczego warto je promować, zachęcać do zakładania firm, w których obok zysku ważne są inne wartości, takie jak pomoc słabszym, ochrona środowiska, działania kulturalne. Na spotkaniach przybliżone zostaną również sprawy formalne i organizacyjne, związane z założeniem takiej firmy i przykłady już istniejących przedsiębiorstw.

Informacje o spotkaniach publikowane będą na  www.firma.um.warszawa.pl oraz na profilu  FB Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Program jest realizowany we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.  

– Niskooprocentowane pożyczki i dofinansowanie z Urzędu Pracy

Urząd Pracy m.st. Warszawy prowadzi szereg działań związanych z realizacją tarczy antykryzysowej - na pomoc i wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, pracodawcy oraz osoby bezrobotne. Urząd nieprzerwanie świadczy również usługi dla przedsiębiorców zgłaszających zwolnienia grupowe oraz dla osób, które straciły pracę. WIĘCEJ  

– Podatek od nieruchomości dla firm – do zapłaty później

Warszawscy radni podjęli decyzję o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości, które przypadają na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. WIĘCEJ  

– Ulga w opłatach za odpady

Jeśli przez cały miesiąc na terenie firmy/lokalu/nieruchomości nie będą powstawały odpady (zamknięty lokal, zawieszona działalność), to nie powstanie obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie nimi. W tym przypadku właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację dot. gospodarowania odpadami. Deklarację można złożyć elektronicznie. Cały czas monitorujemy sytuację, związaną z epidemią oraz jej skutkami dla biznesu. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, poszukujemy nowych sposobów wsparcia i planujemy kolejne kroki.  

-  Wydłużenie czasu na zapłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Obecnie trwają prace nad projektem uchwały Rady m.st. Warszawy umożliwiającej wydłużenie terminu na wniesienie opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 grudnia 2020 r.