null

Informacje podstawowe o zasadach najmu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mamy nadzieję, że zaprezentowane tu informacje będą przydatne zarówno dla obecnych Najemców, jak i wszystkich zainteresowanych wynajmem komunalnych lokali użytkowych.  Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który ułatwi Państwu dotarcie do niezbędnych informacji, a zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi najmu lokali będzie teraz dla Państwa prostsze i bardziej przyjazne.

 Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują niżej wymienione przepisy:

  • Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).
  • Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 5 lutego 2020 r., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).

Treść oraz wszelkie załączniki są dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na końcu tego artykułu.  

Lokalami użytkowymi

są lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w rozumieniu Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. oraz Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, z dnia 28 listopada 2003 r., w tym również garaże.

Komunalny lokal użytkowy 

można wynająć w trybie przetargu, konkursu, konkursu profilowanego lub poza konkursem/poza przetargiem w negocjacjach.

W trybie przetargu wynajmuje się lokale na okres do 10 lat,  jednak ze względu dłuższą procedurę jest to tryb stosowany w stosunku do nielicznych lokali.

Konkursy ogólne, bez określania konkretnego przeznaczenia lokali, są najczęściej wybieranym  trybem wyłonienia najemcy dla pustostanu  lokalu użytkowego. W tym trybie lokale można wynajmować na okres do 3 lat lub na okres 5 lat.

W ramach konkursów profilowanych wyłania się najemców lokali na okres do 10 lat. Do niedawna był to okazjonalnie stosowany tryb do wyjątkowych sytuacji. Obecnie w związku ze zmianą polityki miasta zyskuje on na popularności. Wpływ na to ma również obowiązek przeznaczania lokali położonych w parterach ciągów handlowo-usługowych[1] do najmu na okres 10 lat.

Negocjacje jest to tryb stosowany przede wszystkim przy zawieraniu kolejnych umów z tym samym najemcą na ten sam lokal, w przypadku lokali, których nie udało się wynająć w ww. trybach, oraz w przypadku rożnych grup odbiorców, którym przysługują preferencje w najmie.
W przypadku, gdy lokal dwa razy był w konkursie i na jego najem nie złożono ofert spełniających wymogi konkursu, zostaje on umieszczony na liście lokali przeznaczonych do wynajęcia poza konkursem ofert. Lokale usytuowane w piwnicach i suterenach są umieszczane na takiej liście już po pierwszym nieskutecznym postępowaniu konkursowym.

Warto pamiętać o poniższych warunkach!

Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji.

W trakcie trwania najmu Najemca, za zgodą Wynajmującego, może dokonywać pewnych zmian w warunkach najmu.

Wnioski dotyczące zmian warunków najmu (np. zmiana strony umowy, rodzaju działalności, wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony), rozpatrują poszczególne Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy, podejmując decyzję w formie stosownej uchwały. Następnie, w oparciu o podjęte uchwały, przygotowywane są dokumenty do podpisu przez Najemcę i Wynajmującego. 
Zmiany warunków najmu, jakie można wprowadzić do umowy, w trakcie jej trwania, reguluje cytowane na wstępie Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zanim podejmą Państwo kroki formalno - prawne, po to, aby sprawdzić, czy planowane przez Państwa zmiany, są dopuszczalne i zgodne z ww. aktem prawa miejscowego.
Dopuszcza się możliwość zamiany lokalu na inny równorzędny lokal, w sytuacjach gdy jest to uzasadnione. Warunki w przypadku, których możliwa jest zamiana lokalu zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy.
Modernizacja i remont lokalu dokonywane przez Najemcę może odbywać się wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Odpowiednia procedura przewiduje, że aby tę zgodę uzyskać, Najemca winien jest o nią wystąpić do odpowiedniego miejscowo Urzędu/ZGN-u,
 
Zawarcie stosownego porozumienia remontowego może skutkować możliwością ubiegania się Najemcy o obniżenie czynszu. Dotyczy to rozliczenia części wartości nakładów na remont lub podwyższających trwale wartość lokalu, w tym również prac konserwatorskich oraz niższej opłaty związanej z czasem oczekiwania na wyrażenie zgody na remont lokalu.

Rozliczenie udokumentowanych nakładów, następuje w systemie miesięcznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku poniesienia przez najemcę nakładów podwyższających trwale wartość lokalu granice dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wynajmującego wynikających z utrzymania lokalu, w tym kosztów eksploatacyjnych wynajmującego, opłat eksploatacyjnych i na fundusz remontowy ponoszonych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, kosztów konserwacji i remontów, oraz innych opłat niezależnych od wynajmującego.

Szczegółowy katalog prac remontowych oraz podnoszących trwale wartość lokalu, w tym prac konserwatorskich.

Podnajem lokalu na rzecz podmiotów trzecich może odbywać się wyłącznie za zgodą Wynajmującego

Najem lokali użytkowych należących do zasobu m.st. Warszawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w branży rzemieślniczej  odbywa się na preferencyjnych warunkach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.

Wszelkie informacje dotyczące aktualnej oferty lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia znajdują się na stronach poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy oraz Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnic.

Informacja odnośnie lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia umieszczona jest także na stronie miejskiej prezentującej “Ofertę Najmu”.


[1] Ciąg handlowo-usługowy to odcinek ulicy z lokalami użytkowymi mającymi bezpośrednie wejście od ulicy, z ekspozycją witryn, o intensywnym ruchu pieszym lub kołowym adekwatnym do specyfiki danej dzielnicy. O wyznaczeniu na terenie dzielnicy ciągu lub ciągów handlowo-usługowych decyduje zarząd dzielnicy.