null

Finansowanie kształcenia ustawicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uśmiechnięta kobieta podaje dłoń mężczyźnie. Na obrazku widoczna jest dolna część twarzy kobiety oraz dłoń mężczyzny. Cała sytuacja ma miejsce w białej salce przy białym stole, na którym leży kolorowy wykres z danymi.

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w dniach 16-19.08.2022r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Termin naboru

Nabór zostanie otwarty o godz. 8.00 pierwszego dnia (16.08) i zamknięty o godz. 15.00 ostatniego dnia (19.08)

Kto może się ubiegać?

W pierwszej kolejności środki zostaną przyznane pracodawcom, którzy w 2022r. nie otrzymali wsparcia finansowego ze środków limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2022 roku Pracodawcom, których wnioski spełniają przynajmniej jeden priorytet Rady Rynku Pracy:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania pracodawcy środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2022 r., z którymi pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O wyniku rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Urząd zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Obowiązujące w 2022 r. dokumenty można pobrać TUTAJ.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Na co można przeznaczyć środki?

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane będą następujące elementy:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2m Ustawy.

Kontakt

Kontakt do komórki organizacyjnej zajmującej się Krajowym Funduszem Szkoleniowym: Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 103, kfs@up.warszawa.pl, tel. (22) 837 23 76; (22) 836 69 15

UWAGA! 

 • Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 • Działania rozpoczęte przed zawarciem wyżej wymienionej umowy oraz działania opłacone przez pracodawcę przed otrzymaniem środków z Urzędu nie będą finansowane.
 • Wszystkie finansowane działania powinny rozpocząć się w 2022 r. Jednakże ze względu na specyficzną sytuację w czasie pandemii, w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się finansowanie z limitu środków KFS w 2022 r. szkoleń, które rozpoczną się do 28 lutego 2023 r.