null

Ruszyła rekrutacja do programu dotacyjnego pod nazwą: „Program doradczy #Academy_Smolna”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ludzie siedzący przy drewnianym stole na spotkaniu biznesowym w firmie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2024 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.
Nazwa zadania konkursowego: Program doradczy #Academy_Smolna.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 21 grudnia 2022 roku do godz. 15.00.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego  Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Pani Marta Bienias, nr telefonu 22 443 02 57, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wraz z ogłoszeniem konkursowym znajdą Państwo się na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/zarzadzenie-1750-2022.